Rank Player Team Shutouts
1 M. Biron   4
2 M. Noronen   0
3 B. Essensa   0